Algemene voorwaarden

Op deze pagina lees je alle details over de algemen voorwaarden en privacy voorwaarden. Heb je hierover vragen? Dan kan je altijd contact met ons opnemen.

Algemene voorwaarden

 

Lidmaatschap en inschrijving

– De deelnemer sluit een yoga abonnement af of koopt een strippenkaart waarmee hij/zij kan deelnemen aan de yoga lessen.
– Een yoga-abonnement of strippenkaart van de studio is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
– Een studenten strippenkaart is geldig op vertoon van een studenten ID met een maximum leeftijd van 25 jaar.
– Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

Betalingen

– De studio behoudt zich het recht voor om het te betalen bedrag van het abonnement en strippenkaart eenzijdig aan te passen. Indien men de wijziging van het bedrag niet wenst te accepteren, heeft men het recht de inschrijving op te zeggen (zie Opzeggen).
– In het maandbedrag is reeds rekening gehouden met de perioden waarin de studio gesloten is (zie Feestdagen, vakantie en annulering lessen)
– De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door betaling van de factuur in de eerste week van een nieuwe maand. (Dit kan eventueel ook door een automatische incasso) Bij een strippenkaart via betaling van de factuur in de eerste week van het begin van de nieuwe strippenkaart.

Opzeggen

– Voor een maandabonnement geldt een opzegtermijn van 5 weken en gaat in per de 1e van de volgende kalendermaand na de 5 weken. Voor een halfjaarabonnement geldt een opzegtermijn van 5 weken voor intreden van het nieuwe halfjaar. 
_ De opzegging dient per e-mail aan de studio te worden doorgegeven.
– Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. 
– Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

 

Feestdagen, vakantie en annulering lessen

– Op feestdagen die vallen in regio midden Nederland kan de studio gesloten zijn. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail of de website
– Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen dezelfde maand worden ingehaald.
– Sluiting van de studio wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail, en nieuwsbrief op de website.
-De betaling van de abonnementen loopt automatisch door in vakantietijd doordat het bedrag over een heel jaar is verspreidt. 
– Indien deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg met de studio voor bepaalde tijd worden opgeschort.
– Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte, ongeval of andere reden van afwezigheid) dan kan deelnemer de les dezelfde maand inhalen, is dit niet meer mogelijk dan zal er vanuit de studio een alternatief aangeboden worden d.m.v toegang tot de online lesomgeving. Dit gaat altijd in overleg met de studio.
– Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk 5 uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald in dezelfde maand.
– Een gereserveerde les kan tot 5 uur voor aanvang van de les kosteloos worden geannuleerd.
– De deelnemer dient zichzelf aan te melden op een ander moment in de huidige maand.
– Niet afgemelde of te laat afgemelde lessen worden volledig in rekening gebracht.

Eigen risico en aansprakelijkheid

– Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen, de studio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en is niet verantwoordelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of lichamelijk letsel van de deelnemer voor, tijdens en na de les.
– De studio is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
– Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van de studio, dienen te worden vergoed.

Zwangerschap of ziekte

– Bij ziekte kan in overleg met de studio het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.
– In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
– Indien deelnemer wegens zwangerschap wilt stoppen met de yogalessen kan het abonnement opgeschort worden of geldt er in overleg een opzegtermijn. Ook kan in overleg het abonnement overgezet worden in de zwangerschapscursus indien deze gegeven wordt.

Wijzigingen lesrooster, prijzen

– De studio behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen.
– Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website en mail.
– De studio behoudt zicht het voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

Privacy en
gebruikersvoorwaarden

Sterrenyoga, gevestigd aan Christiaanhuigensstraat 14 Bleiswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.sterrenyoga.nl Christiaanhuigensstraat 14 Bleiswijk 2665KX
Mobiel: 0625277196 A. Stavast is de Functionaris
Gegevensbescherming van Sterrenyoga Hij/zij is te bereiken via info@sterrenyoga.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sterrenyoga verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Lijst met contactgegevens van de klant via een website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sterrenyoga.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sterrenyoga verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Sterrenyoga verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sterrenyoga neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sterrenyoga) tussen zit. Sterrenyoga bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > 7 jaar
Reden Personalia > 7 jaar
Adres > 7 jaar

Reden delen van persoonsgegevens met derden

Sterrenyoga verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sterrenyoga gebruikt alleen technische en functionele cookies. Sterrenyoga gebruikt matomo analytics zonder cookies om de functionaliteit van de website te verbeteren, alle gegevens worden geanonimiseerd voordat deze opgeslagen worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sterrenyoga en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sterrenyoga.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Sterrenyoga wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Sterrenyoga neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sterrenyoga.nl